top of page

Avtalevilkår for GTM Kompetanse - Org. Nr.;  929 033 787

1. Generelt

Nedenfor gitte betingelser styrer forholdet mellom Kunde og GTM Kompetanse. Når produkter og tjenester bestilles fra GTM Kompetanse via telefon, web, e-post, skriftlig eller muntlig, anses det som inngåelse av en avtale med GTM Kompetanse, og aksept av disse betingelsene i sin helhet. Hvis det er noen spesifikke vilkår som avviker fra disse avtalevilkårene og er akseptert gjennom et tilbud eller en signert avtale mellom Kunde og GTM Kompetanse, vil disse spesifikke vilkårene ha forrang over disse "Avtalevilkårene."

2. Kunder

GTM Kompetanse selger kun til næringsdrivende med organisasjonsnummer registrert i Brønnøysundregisteret. GTM Kompetanse forbeholder seg retten til å avvise eller begrense en ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

3. Inngåelse av kjøpsavtale (nettsted)

Kjøp gjøres på gtmkompetanse.no ved å legge inn bestilling og godta disse vilkårene. Når bestillingen er mottatt, sender GTM Kompetanse en ordrebekreftelse på mottatt bestilling til den e-postadressen som er oppgitt i forbindelse med bestillingen. Ordrebekreftelsen er en bekreftelse på at GTM Kompetanse har mottatt bestillingen din, og en bekreftelse på at en bindende avtale er inngått.

4. Fakturering av produkter og tjenester

Nettkurs (lisenser) blir fakturert ved avtaleinngåelse, med mindre det er skriftlig avtalt noe annet. Vanligvis kjøpes kurs enkeltvis. Et nettkurs anses som levert når brukeren mottar brukernavn og passord og får tilgang til kurset. Man har tre (3) forsøk på eksamen på nettkursene. Ved å ikke klare eksamen i nettkurset på tredje (3) forsøket må man betale for nytt kurs for å fullføre kurset. Kunden har ikke rett til å holde tilbake betaling til kursdeltakerne har fullført kurset. Kjøpte nettkurs/lisenser av bedrift/næringsdrivende refunderes ikke. Vi tilVed kjøp av nettkurs/lisenser som privatperson gjelder 14 dagers angrerett på ubrukt lisens, benyttet lisens refunderes ikke. Når det gjelder bestilling av fysiske kurs eller praksis, må fakturaen være betalt før kurset/praksisen blir avholdt.

5. Betalingsbetingelser og fakturering

Kunden betaler for de bestilte tjenestene til enhver tid gjeldende standardpriser eller i henhold til et akseptert tilbud. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til "Lov om renter ved forsinket betaling m.m." Betalingsvilkårene er netto 7 dager ved bestilling på vårt nettsted - gtmkompetanse.no (om ikke annet er avtalt) og faktura blir sendt til oppgitte kontaktpersons epostadresse ved bestilling eller som EHF, med mindre annet er avtalt med Kunden. Ved aksept av tilsendt tilbud er betalingsvilkår netto 7 dager. Kursbevis/sertifikat blir ikke utstedt før faktura er betalt i sin helhet. Ved manglende betaling på forfalt faktura, blir saken/faktura oversendt til vår samarbeidspartner Kravia AS for videre oppfølging og behandling. 

 

Ved første gangs bestilling, kan vi stille krav til at faktura skal være betalt før tilgang til kurs blir gitt. Bestilte produkter og tjenester faktureres Kunden på avtaleinngåelsesdatoen. Kunden må betale for bestilte produkter og tjenester innen forfallsdato, uavhengig av om de er tatt i bruk. Er ikke faktura betalt innen forfallsdato, kan vi begrense/stenge tilgang til brukerkonto/kurset. Det påløper da et gjenåpnings gebyr på kr 690,- ekskl. mva. for gjenåpning av hver brukerkonto i tillegg til forfalte faktura. Hvis hele eller deler av vareleveransen ikke er levert innen fakturaens forfallsdato, kan Kunden utsette betalingen av den delen av beløpet som tilsvarer verdien av de varene og tjenestene som ikke er levert. Dette gjelder imidlertid ikke for fysiske kurs, der fakturert beløp må være betalt før kursstart. Unntaket gjelder heller ikke hvis sen levering av produkter og tjenester skyldes forhold hos Kunden eller en tredjepart.

6. Innsigelse på faktura

Dersom Kunden mener at en mottatt faktura er feil på grunn av manglende eller forsinket levering av produkter og tjenester, eller hvis beløpet ikke stemmer med avtalt beløp, må Kunden gi beskjed om innsigelsen til GTM Kompetanse snarest. Dette kan gjøres ved å bruke GTM Kompetanse sitt kontaktskjema på nettsiden eller ved å sende innsigelsen per e-post eller brevpost. Innsigelsen må være mottatt av GTM Kompetanse senest 7 dager etter at Kunden har mottatt fakturaen, og den må inneholde en detaljert beskrivelse av hva Kunden mener mangler på leveransen og som kreves korrigert.

Kunden har rett til å utsette betalingen av den delen av beløpet som tilsvarer verdien av de produkter og tjenester som Kunden hevder ikke er levert. Likevel er Kunden forpliktet til å betale for de produkter og tjenester som er mottatt innen forfallsdatoen på fakturaen. Forfallsdatoen for det tilbakeholdte beløpet utsettes til den datoen partene er enige om at alle fakturerte produkter og tjenester er levert.

7. Pris og prisjustering

Alle oppgitte priser i tilbud, nettside, brosjyrer og prislister er eksklusive merverdiavgift og andre avgifter. Prisene på nettkurs og tjenester blir justert årlig i samsvar med økningen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Justeringen gjennomføres den 01.01 hvert år.

8. Bestillinger av kurs levert av en tredjepart.

Bestillinger av kurs vi tilbyr gjennom vår samarbeidspartnere, blir levert av vår samarbeidspartnere, dette kan gjelde våre nettkurs og/eller fysiske kurs/klasseromskurs. 

 

8.1 Fysiske kurs

Noen av våre fysiske kurs blir levert av vår samarbeidspartner, i disse tilfellene blir også kunde fakturert for kursene av vår samarbeidspartner og ikke av GTM Kompetanse.

Ved å bestille kurs gjennom GTM kompetanse, godtar bestiller/kunde dette.

8.2 Varme arbeider nettkurs inkludert praktisk slokkeøvelse

Praktisk slokkeøvelse blir avholdt og gjennomført av godkjent instruktør og i henhold til instruks av gjennomføring av praktisk slokkeøvelse. 

GTM Kompetanse tar ansvar for å melde inn deltakerne inn til Norsk brannvernforening. I noen tilfeller må deltaker påberegne reisetid til en slokkeøvelse i nærheten/området deltakeren befinner seg i ved bestilling av praktisk slokkeøvelse. Ved bestilling av nettkurset Varme arbeider og praktisk slokkeøvelse- som en kurspakke - (bestilles sammen) tas det forbehold av at kunde har en forsvarlig plass til å avholde den praktiske slokkeøvelsen. Kunde blir også fakturert samt får en egen ordrebekreftelse på selve slokkeøvelsen fra vår samarbeidspartner Breland Kompetanse AS og ikke GTM Kompetanse.

9. Support

Kunden har tilgang til GTM Kompetanse sitt Kundesenter i vår åpningstid, som er fra mandag til fredag, kl. 09:00 til 16:00. Er du kunde hos oss, kan du kontakte din dedikerte kontaktperson direkte.  Kundesenteret er også tilgjengelig på telefonnummer 462 24 366 - Mandag-Fredag: 10:00 - 14:00. 

Om det er noe som haster anbefales det at du kontakter din kontaktperson direkte.

10. Praktisk opplæring e-læringskurs

Praktisk opplæring gjennomføres av deltakeren selv. Kostander tilknyttet praktisk opplæring tilfaller også bestiller/kunde. 

11. Ansvarsbegrensning og Kundens plikter

11.1 Oppdatert innhold

GTM Kompetanse er ansvarlig for å levere produktene og tjenestene til avtalt tid, forutsatt at Kunden har overholdt tidsfristene for betaling og eventuell leveranse av dokumentasjon. GTM Kompetanse forplikter seg til å holde produktene og tjenestene oppdatert i samsvar med gjeldende standard lovgivning til enhver tid.

Det er Kundens ansvar å være oppdatert på de lover og regler som gjelder for Kundens bedrift. Dette innebærer at Kunden må være informert om alle relevante lover og regler som påvirker deres virksomhet, og ta hensyn til disse i sin bruk av GTM Kompetanses produkter og tjenester.

11.2 Tredjeparts produkter og tjenester

Ved å akseptere disse avtalevilkårene, aksepterer Kunden også at GTM Kompetanse bruker tredjeparts programvareleverandører i flere av sine systemer gjennom såkalt "White Labeling". Det betyr at GTM Kompetanse kan bruke tredjeparts løsninger, men fraskriver seg samtidig ethvert ansvar for direkte og indirekte tap som følge av feil på et system som hostes av GTM Kompetanse eller en tredjepart, eller dersom en tredjeparts server er nede.

GTM Kompetanse vil opprettholde kundeservice og backup av nettbaserte produkter og tjenester så lenge lisensperioden varer. Selskapet benytter også tredjeparts Internett-hosting som for eksempel Wix og Workspace for å hoste sine systemer. Det blir understreket at GTM Kompetanse kun bruker seriøse leverandører, men de er ikke ansvarlige for eventuelle feil og datatap som forårsakes av disse leverandørene og som ikke skyldes GTM Kompetanse sin feil.

For å sikre kvaliteten på tjenesten, bør eventuelle feil som Kunden oppdager, meldes til GTM Kompetanse så snart som mulig. Dette gjør det mulig for GTM Kompetanse å håndtere problemene raskt og effektivt.

12. Markedsføring

GTM Kompetanse har rett til å publisere på sine internettsider at Kunden bruker deres tjenester og har også rett til å oppgi Kunden som referanse. Dette betyr at GTM Kompetanse kan nevne Kundens navn eller bedrift som en kunde og vise dette på sine nettsider som en del av sin referanseliste.

Imidlertid har GTM Kompetanse ikke rett til å bruke Kundens varemerke i annen generell markedsføring uten Kundens forhåndssamtykke. Dette betyr at hvis GTM Kompetanse ønsker å bruke Kundens varemerke i annet markedsføringsmateriell, må de først få godkjennelse fra Kunden. Kundens varemerke kan ikke brukes i annen markedsføring uten eksplisitt samtykke fra Kunden.

13. Tvister

Tvister vedrørende denne avtale som ikke lar seg løse ved forhandlinger mellom partene, avgjøres av alminnelig domstol, med Trøndelag tingrett avd. Brekstad som verneting.

14. Force Majeure

Kunden eller GTM Kompetanse er ikke ansvarlig for å betale erstatning eller å handle i henhold til avtalen dersom bestemte ekstraordinære omstendigheter har oppstått som ingen av partene med rimelighet kan råde over, for eksempel: myndighets bestemmelse eller annen offentlig regulering, brann, krig, ulykker, etc. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge force majeure-situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

bottom of page